Zarząd Stowarzyszenia

 • Prezes: Barbara Katarzyna Rajdaszka
 • Wiceprezes: Katarzyna Mucha
 • Wiceprezes: Grzegorz Chiliński
 • Skarbnik: Elżbieta Niemirowska
 • Sekretarz: Marcin Zając

Strategia rozwoju

             Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów społeczno - ekonomicznych, które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. Dotyczy to braku dostępu do miejsc pracy, a co za tym idzie bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego, niskiego poziomu wykształcenia, ubóstwa, sprzyjającego klimatu do rozwoju patologii społecznych (beznadzieja, brak pracy, brak środków na utrzymanie rodziny).

Więcej...

Grafika losowa

zdjcie0500.jpg

Strategia rozwoju miejscowości

             Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów społeczno - ekonomicznych, które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. Dotyczy to braku dostępu do miejsc pracy, a co za tym idzie bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego, niskiego poziomu wykształcenia, ubóstwa, sprzyjającego klimatu do rozwoju patologii społecznych (beznadzieja, brak pracy, brak środków na utrzymanie rodziny).

Wszystko to razem sprawia, iż na zagrożenie wykluczeniem społecznym jest tutaj o wiele większe niż na terenach zurbanizowanych. Znacznie zintensyfikowane nasilenie czynników sprzyjających marginalizacji wpływa bezpośrednio na niewielką liczbę oddolnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

OPIS GMINY I MIEJSCOWOŚCI[1]

 

            Gmina Wola Mysłowska jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniejczęści województwa lubelskiego. Zajmuje powierzchnię 12,114 ha2 i liczyła w 2011 r. 5.074 mieszkańców.Gmina Wola Mysłowska jest jedną z jedenastu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu łukowskiego. Do gminy należydwadzieścia jeden sołectw:, Baczków, Błażków, Ciechomin, Dychawica, Dwornia,Germanicha, Grudź, Jarczew, Kamień, Ksawerynów, Nowy Świat, Lisikierz, Mysłów,Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska i Wólka Ciechomska. Od północy gmina Wola Mysłowska graniczy z gminą Stoczek Łukowski,od północnego wschodu ? z gminą Stanin, od południowego wschodu ?z gminą Krzywda, od południa ? z gminami Kłoczew i Żelechów, a od zachodu ?z gminą Miastków Kościelny.

            W podziale fizycznogeograficznym teren gminy należy do WysoczyznyŻelechowskiej wchodzącej w skład makroregionu Niziny Południowo-Podlaskiej.Wschodnia część gminy leży na granicy Równiny Łukowskiej, natomiast od strony zachodniej sąsiaduje z Równiną Garwolińską. Ukształtowanie terenu jest równinne,urozmaicone niewielkimi wzniesieniami i dolinami. Teren wznosi się w środkowej częścigminy na wysokość 180 m n.p.m. Najniżej położone tereny występują w pobliżu ws Wilczyska (157,3 m n.p.m.). Obszar gminy jest ubogi w surowce mineralne. Na jej terenie dorywczo eksploatowane są piaski drobnoziarniste oraz piaski ze żwirem.Pomiędzy wsiami Grudź i Ksawerynów występują dość znaczne obszary gliny plastycznej.Sieć hydrologiczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. Gmina leżyw większości w źródłowej części zlewni rzeki Wilgi i jej dopływów. Północno-zachodniączęść gminy odwadnia rzeka Świder, wschodnią część ? Bystrzyca. Na obszarze gminy występują też sztuczne zbiorniki wodne ? kompleks stawów położony we wsi Jarczewo powierzchni ok. 69 ha i stawy w Mysłowie o powierzchni około 48 ha. Do ciekawych pod względem krajobrazowo-przyrodniczym terenów gminy należą oczka wodne położone we wschodniej części gminy (Grudź, Osiny i Wandów).Na terenie gminy występują lasy charakteryzujące się dużą różnorodnością. Ich łączna powierzchnia wynosi 1.680 ha. W kompleksach leśnych występują rzadkie gatunki drzew liściastych (lipa, jesion, wiąz) oraz jodła (tereny południowo-wschodnich krańców gminy). Najstarszymi drzewostanami są dębiny, które najliczniej występują w obrębie wsi Świder (10,59 ha).

Wola Mysłowska jest gminą typowo rolniczą. Uprawia się tu głównie zbożai ziemniaki, a hoduje trzodę chlewną i bydło mleczne. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców tego terenu.

            Gminę Wola Mysłowska charakteryzuje średni poziom rozwoju mikroprzedsiębiorstw będących w przewadze zakładami osób fizycznych. Sektor działalności prywatnej znacznie przewyższa sektor publiczny zwłaszcza pod względem zarejestrowanych przedsiębiorców. Ich ilość na koniec 2011 rok wyniosła 199 we wszystkich branżach produkcji i usług rynkowych. Wśród usług zdecydowanie przeważają usługi budowlano ? remontowe, handel, a także usługi transportowe i inne usługi. Na terenie Gminy działa Gminna Spółdzielnia ?Samopomoc Chłopska? wWoli Mysłowskiej, która prowadzi działalność handlową, posiada bar, 5 sklepów spożywczo ? przemysłowych, a także Bar Uniwersalny w Woli Mysłowskiej. GS ?SCH?prowadzi również sprzedaż nawozów, pasz, opału i materiałów budowlanych. W miejscowości Wola Mysłowska działa także Zakład Produkcyjny ?AGROL?, który zajmuje się produkcją części rolniczych, właścicielem zakładu jest osoba spoza Gminy.Na terenie Gminy Wola Mysłowska nie działają zakłady przemysłowe. Do największych zakładów usługowych działających na terenie Gminy należą:

? Ubojnia w Ciechominie

? 2 punkty prowadzące usługi weterynaryjne w Woli Mysłowskiej

? Zakład szewski w Wandowie

? Usługi naprawcze dla samochodów w Woli Mysłowskiej

Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami gospodarki na terenie Gminy są

handel i usługi. Na szczególną uwagę zwraca rozwój działalności związanej ze świadczeniem usług budowlanych oraz usług z zakresu transportu. W większości są to firmy małe. Zwiększoną dynamikę obserwuje się także w sektorze handlu obwoźnego i detalicznego.

Urozmaicenie bazy ekonomicznej gminy w sferze gospodarki rynkowej jest dośćwysokie. W zakresie działalności rynkowej ważniejszymi gałęziami wytwórczymi są:budownictwo, ślusarstwo, stolarstwo.

Z zebranych danych demograficznych można wysunąć wnioski ogólne dotyczące sytuacji demograficznej gminy. Charakteryzuje ją:

- ciągły spadek liczby mieszkańców: 5400 osób w 2009 r. do 5208 w 2011 r.

- ujemny przyrost naturalny: w 2010 r. wyniósł ? 20 osób, jest to stała tendencja obserwowana od wielu lat

- ujemne saldo migracji, w 2010 r. - 41

- przewaga liczby mężczyzn (w 2011 r. mężczyzn 2646, kobiet 2562)

- ludność w wieku produkcyjnym 2980 osób;

- udział beneficjentów pomocy społ. w liczbie ludności ogółem w 2010 r. wyniósł 12,4%

            Wieś  Wilczyska liczy 323 mieszkańców,  w tym mężczyzn -163, kobiet-160. Ludność zajmuje się rolnictwem, ale jest to coraz mniejszy odsetek jeśli chodzi o źródła utrzymania. Mieszkańcy zmuszeni są szukać miejsc pracy poza miejscem zamieszkania czy gminą. Dojeżdżają nierzadko dość daleko do pracy ? nawet 100 km.

 

Walory przyrodniczo-turystyczne [2]

 

            Wieś Wilczyska jest położona w gminie Wola Mysłowska, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim, jest oddalona o 100 km od Lublina i 35 km od Łukowa, sąsiaduje  z miejscowościami z 3 gmin: Wola Mysłowska, Miastków Kościelny i Żelechów. Wieś Wilczyska jest położona w obrębie Wysoczyzny Żelechowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowo ? Podlaskiej.  Tereny te są położone na utworach pochodzenia polodowcowego, ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, występują tu zarówno wzniesienia, jak i lekko sfalowane równiny z wyraźnie wykształconymi obniżeniami dolinowymi, co sprawia, że teren jest malowniczy i ciekawy.

Przez Wilczyska przepływa rzeka Wilga, która stanowi prawy dopływ Wisły. Jest ona w dużej mierze uregulowana. Długość rzeki wynosi 67 km, z czego na teren gminy Wola Mysłowska przypada 14,64 km. Wilga była bardzo zanieczyszczona, jednak działania podjęte po 1980 roku doprowadziły do znacznego polepszenia jakości wody. Obecnie wody rzeki Wilgi są zaliczane do III klasy czystości, co oznacza, iż nadają się do zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia, a także do nawadniania terenów rolniczych, np. do upraw ogrodniczych. Szczególnymi walorami przyrodniczymi rzeka odznacza się w okolicach Wilczysk.

Do atrakcyjnych pod względem przyrodniczym miejsc na terenie  wsi należą

 1. dolina Wilgi z rozległymi łąkami,
 2. rezerwat przyrody ?Las Wilczyński? o powierzchni 118 ha, położony na północny ? zachód od wsi. 
 3. park podworski z licznymi okazami starodrzewu, w tym drzew chronionych.

W kompleksach leśnych występują rzadkie gatunki drzew takie, jak: lipa, jesion, wiąz. Zwierzęta powszechnie występujące w lasach, to: sarna, jeleń, dzik, zając, lis. Las Wilczyńskijest bogaty florystycznie w lasy liściaste, grądy, dąbrowy. Do  roślin chronionych w tym lesie zaliczamy: wawrzynek wilcze łyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, storczyki oraz widłaki; ochroną częściową są objęte turzyca orzęsiona i leśna, czerniec gronkowy oraz łuskiewnik różowy.  W parku podworskim w Wilczyskach znajduje się pomnik przyrody objęty ochroną prawną ?lipa drobnolistna.

 

Historia[3] i zasoby kulturowe

 

         Na terenie  Wilczysk  znajdują się zabytki o znaczeniu ponadregionalnym, część z nich  wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

W Wilczyskach znajduje się zespół dworsko-parkowya w nim murowany dwór, który służył przez dziesięciolecia jako szkoła (obecnie pustostan)  z przełomu XVIII i XIX wieku, brama z XIX w., park z systemem wodnym z połowy XIX w. oraz ruiny fortyfikacji, tzw. zamczysko ? zamek zniszczony podczas potopu szwedzkiego.Zajmuje to powierzchnię ok.7,6 ha.Do dzisiejszych czasów zachował się prostokątny majdan otoczony fosami oraz fragmenty murów obronnych, zwłaszcza od strony wschodniej i południowej. Od wschodniej strony zachowały się kamienne fundamenty i tam też znajduje się stara droga do dworu, którą mógł prowadzić wjazd do zamku. Warta uwagi jest także aleja wiodąca z zespołu dworsko- parkowego do Wilczysk obsadzona obustronnie lipami oraz tujami, kończąca się typowym podjazdem przy kolistym trawniku przed pałacem.

Do innych cennych obiektów historycznych na terenie wsi należą:

-        pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej,

-        pomnik iglica ku czci poległych w potyczce pod Mysłowem w czasie Powstania Styczniowego

-        młyn drewniany z początku XX wieku,

-         murowana kapliczka przydrożna z XIX wieku, 

-        zespół kościelny z pocz. XX w., który tworzą kościół parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, cmentarz parafialny z II połowy XIX w. oraz kamienna kapliczka z figurką Matki Boskiej. Kościół Niepokalanego Serca NMP w obecnym kształcie został wybudowany w latach 1957 ? 1963, jednak pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z początku XVI wieku.

W wojewódzkim rejestrze zabytków znajdują się: zespół dworski oraz fortyfikacje ziemne. Do strefy konserwatorskiej ?A? należy zespół dworsko ? pałacowy, natomiast część terenu przy zespole dworsko ? parkowym, cmentarz parafialny oraz teren wokół pomnika ku czci poległych w II wojnie światowej znajduje się w strefie ?B?. Do strefy ?K? należy teren wokół cmentarza parafialnego oraz część terenu zespołu dworsko ? pałacowego. 

 

ANALIZA ZASOBÓW WILCZYSK

 

Mieszkańcy na warsztatach strategicznych dokonali inwentaryzacji zasobów lokalnych. Wyróżnili zasoby materialne, niematerialne i kapitał społeczny.

 

Materialne

nie materialne

Kapitał społeczny

natura:

rzeka Wilga

bażanty, bociany,  bobry

lasy: grzyby, poziomki, jagody, leśne maliny

stary park-starodrzew

gospodarka:

gospodarstwa mleczne, kukurydza, maliny, sklep

kultura, sztuka, zabytki:

kościół lata 60 (parafia kilkusetletnia)

kapliczka

izba regionalna

obrazy Mariana Turka

dziedzice Korzybscy

Maria Ginter ? w książkach: opis Wilczysk

95 lat OSP ? stary budynek

mogiły powstańców, dziedziców, żołnierzy z II wojny światowej

stary młyn wodny

ruiny zamku z XV w. (zburzony przez Szwedów)

kuźnia

turystyka:

szlak rowerowy

domek myśliwski

Wilczyska- nazwa od wilków (sąsiednia miejscowość Goniwilk)

kapliczka- legenda o cudownym uzdrowieniu córki dziedzica

tradycje osp

stowarzyszenie

parafia

kowal

młynarz

umiejętność robienia nalewek, serów, masła, chleba

liderzy stowarzyszenia

Marian Turek ? malarz

Aktywna młodzież

nauczyciele

 

 

 

Infrastruktura społeczna Wilczysk

parafia

 W miejscowości znajduje się  kościół parafialny. Działalność parafii rzymskokatolickiej skupia się wokół zapewnienia wiernym dostępu do zwyczajowych  usług świadczonych przez kościół. Nie działają na rzecz parafian żadne grupy parafialne.

szkolnictwo

 W miejscowości od kilku lat nie funkcjonuje żadna szkoła. Uczniowie są dowożeni do szkół podstawowych i gimnazjów w Żelechowie (największa grupa uczniów), Lisikierzu  i Mysłowie. Po ukończeniu szkół na poziomie gimnazjum uczniowie najczęściej wybierają szkoły ponadgimnazjalne w Żelechowie, Garwolinie lub Łukowie.

Ochotnicza Straż Pożarna

W Wilczyskach od 95 lat istnieje Ochotnicza Straż Pożarna dysponująca samochodem strażackim marki Star, biorąca udział w akcjach gaśniczych i innych w miarę potrzeb. Organizacja nie prowadzi działalności społeczno - kulturalnej.

Stowarzyszenie ?Nasze Wilczyska?

         W  lipcu 2010 roku grupa  mieszkańców wsi Wilczyska, którym zależy na rozwoju i poprawie warunków życia w miejscowości, założyła stowarzyszenie "Nasze Wilczyska?, które oficjalną działalność rozpoczęło wraz z wpisem do KRS w październiku 2010 r. Do stowarzyszenia zapisało się  początkowo 25 mieszkańców wsi.

    Stowarzyszenie "Nasze Wilczyska" postawiło sobie za zadanie aktywizowanie i integrowanie mieszkańców miejscowości, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, promowanie wsi Wilczyska i jej mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego, wspieranie aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek, działania na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej.

W stowarzyszeniu działają osoby doświadczone  w pisaniu projektów, regionaliści, pasjonaci, dokumentaliści, osoby mające doświadczenie w organizowaniu spotkań integracyjnych ( kucharki, kelnerki) oraz posiadające umiejętności specyficzne, np. koronczarka, kowal.

Stowarzyszenie dysponuje lokalem na zasadzie użyczenia od gminy Wola Mysłowska. Jest to budynek świetlicy wiejskiej złożony z sali ogólnej, kuchni, pomieszczenia gospodarczego i toalet. Budynek ten jest miejscem łączącym społeczność wsi.

Stowarzyszenie ma bardzo dobrą reputację w otoczeniu oraz dobrze współpracuje  z samorządem lokalnym, OPS, z darczyńcami i instytucjami wspierającymi jego działalność. Stowarzyszenie pozyskuje różnych źródeł finansowania swoich działań, są to: składki członkowskie, fundusze pochodzące z projektów i konkursów, wsparcie darczyńców indywidualnych i instytucji, wsparcie władz lokalnych i regionalnych.

Osada dla Osób Bezdomnych Monar - Markot,

Cele :

 • przeciwdziałanie zjawisku bezdomności,
 • wspieranie osób bezdomnych oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej
  i zagrożonych bezdomnością,
 • zapewnienie stacjonarnej pomocy socjalno-bytowej osobom bezdomnym oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W Osadzie znajduje się 30 miejsc noclegowych, w okresie zimowym liczba ta zwiększa się w zależności od potrzeb.

 

GŁÓWNE PROBLEMY SPOŁECZNE WILCZYSK ORAZ GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Identyfikacja najważniejszych problemów społecznych wsi odbyła się  poprzez konsultacje społeczne - rozmowy indywidualne z mieszkańcami  oraz 2 zebrania wiejskie, w których udział wzięli: radny, sołtys, przedstawiciele OSP i mieszkańcy wsi. Zagadnienie to było też konsultowane z GOPS w Woli Mysłowskiej.

Do problemów społecznych występujących we wsi zaliczono:

- bezrobocie i wynikające z niego ubóstwo,

- brak możliwości zarobkowania poza rolnictwem w obrębie społeczności lokalnej,

- wyludnianie się wsi ? migracja ludzi młodych i najbardziej przedsiębiorczych za pracą,

- starzenie się społeczności wiejskiej,

-  brak wspólnej więzi między poszczególnymi pokoleniami,

- słabą integrację społeczności lokalnej wynikającą z różnicy poglądów pokoleń, oraz braku wspólnych działań,

-  izolowanie się osób starszych od wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości, dotykające ich choroby i samotność;

-  problem patologii społecznej u dorosłych mieszkańców, w szczególności alkoholizmu,

-  brak alternatywy spędzania wolnego czasu w zamieszkałym regionie, co wpływa na słabą integrację społeczeństwa lokalnego i niską aktywność mieszkańców

- brak dostępu do dóbr kultury

- brak dostępnych środków finansowych na ratowanie zabytków znajdujących się na terenie wsi i na  kultywowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości.

            Problemy społeczne występujące na wsi Wilczyska są odbiciem problemów społecznych występujących w Gminie Wola Mysłowska, do których należą:

w zakresie edukacji:

 1. brak przedszkoli na terenie gminy
 2. brak placów zabaw
 3. brak opieki nad dziećmi w okresie wakacji.
 4. niż demograficzny jako zagrożenie funkcjonowania szkół, 
 5. niewystarczające wyposażenie placówek oświatowych w pomoce i sprzęt dydaktyczny.
 6. niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój ucznia.
 7. niewystarczająca oferta edukacyjna dla dorosłych.
 8. brak dostępu do poradni specjalistycznych (psychologów, logopedów itd.).
 9. brak środków finansowych na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 10. słaba motywacja społeczności do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 11. brak umiejętności pozyskiwania środków unijnych.
 12. brak fachowej pomocy w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami.
 13. brak środków finansowych na wyposażenie placówek oświatowych                                   i kulturotwórczych.
 14. słaby dostęp do edukacji multimedialnej i językowej,
 15. niski poziom wiedzy w zakresie edukacji prozdrowotnej, informatycznej                               i językowej.
 16. brak oferty dla osób starszych i niepełnosprawnych.

w obszarze kultury:

 1. niewystarczający dostęp do kultury.
 2. małe środki na zajęcia związane z kulturą.
 3. słaba promocja dziedzictwa kulturowego.
 4.  brak funduszy.
 5. niewystarczające wykorzystanie historii i dziedzictwa kulturowego gminy.

sport i rekreacja - problemy:

 1. brak boisk lub zły ich stan techniczny.
 2. brak basenu, kąpieliska.
 3. brak oferty zajęć sportowych dla dorosłych.
 4. brak funduszy.

Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo

osoby starsze - problemy:

 1. samotność.
 2. brak miejsca spotkań, w poszczególnych wioskach.
 3. starzenie się ludności wsi.
 4. niewystarczający zakres usług opiekuńczych.

osoby niepełnosprawne - problemy:

 1. brak bazy rehabilitacyjnej.
 2. brak dostępności urzędów, bariery architektoniczne.
 3. postawa roszczeniowa i izolacja społeczna.
 4. niski poziom wykształcenia.

 

rodziny - problemy:

 1. niewydolność materialna ? ubóstwo.
 2. przemoc w rodzinie.
 3. uzależnienia.
 4. brak form wsparcia dla rodziny.
 5. wysoka stopa bezrobocia.
 6. ubóstwo ? niski dochód.

7.brak zagospodarowania wolnego czasu, szczególnie na wsi.

8.brak miejsca spotkań, w niektórych wioskach.

dzieci i młodzież - problemy:

 1. brak miejsc spędzania wolnego czasu.
 2. patologie społeczne.
 3. nasilanie się zjawiska uzależnień.
 4. przestępczość.
 5. nasilanie się zjawiska uzależnienia od mediów elektronicznych, internetu oraz telefonu komórkowego.
 6. brak alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, brak oferty działań.

zdrowie publiczne - problemy:

 1. brak lekarzy specjalistów.
 2. mała liczba lekarzy pierwszego kontaktu (bardzo duże kolejki).
 3. brak lekarzy w soboty i niedziele.
 4. ograniczony dostęp do badań laboratoryjnych.
 5. brak gabinetów stomatologicznych w szkołach.
 6. mała liczba mieszkańców przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

bezpieczeństwo publiczne - problemy:

 1. niszczenie wspólnego mienia.
 2. alkoholizm, narkomania - łatwy dostęp.
 3. brak kontroli części rodziców nad dziećmi i młodzieżą.
 4. drobne kradzieże.

uzależnienia ? problemy:

 1. wzrost liczby dzieci i młodzieży pijącej alkohol, sięgającej po narkotyki, przy jednoczesnym obniżaniu się wieku inicjacji.
 2. nasilanie się przestępczości, przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 3. nasilanie się zjawiska uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz związana z tym potrzeba udzielenia rodzinie pomocy materialnej.
 4. wzrost liczby rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej związanej                          z  nadużywaniem alkoholu.
 5. niedocenianie przez władze wagi problemu uzależnień; w szczególności ich skutków.

Rozwój gospodarczy, ochrona środowiska

 1. wysoka stopa bezrobocia.
 2. brak kanalizacji na wsi.
 3. tradycyjne, rozdrobnione, małodochodowe rolnictwo.
 4. brak agroturystycznych gospodarstw.
 5. brak miejsc pracy.
 6. brak motywacji do przekwalifikowań zawodowych.
 7. brak możliwości przekwalifikowań na miejscu.

Integracje i aktywność społeczna

 1. słaba integracja środowisk lokalnych.
 2. niska aktywność społeczna.
 3. zanik więzi społecznych.
 4. brak finansowania pozabudżetowego.

 

Reasumując, dominującym problemem społecznym w Gminie Wola Mysłowska jest bezrobocie i duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, które powoduje ubożenie mieszkańców. Gmina wyludnia się, obserwujemy również starzenie się społeczeństwa gminy. Za pracą migrują głównie ludzie młodzi i najbardziej przedsiębiorczy.

 

ANALIZA SWOT WILCZYSK

 

 

Mocne strony

Słabe strony

Historia i zabytki

Nazwa wsi

Przyroda

Dobre położenie i komunikacja (np. z Warszawą)

Własne stowarzyszenie

Nowa świetlica wiejska

Aktywni liderzy

Możliwość pozyskiwania środków przez stowarzyszenie

Brak gospodarstw agroturystycznych

Brak szkoły

Brak pracy ? migracja zarobkowa

Brak wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków

Brak możliwości zarobkowych kobiet

Szanse

Zagrożenia

Rozwój agroturystyki

Trend zdrowego życia

Rozwój rolnictwa ekologicznego

Fundusze zewnętrzne

Powrót do starych tradycji i obyczajów

Rozwój nowoczesnych środków promocji

Kryzys ekonomiczny

Trudne procedury w pozyskiwaniu środków

Migracje zarobkowe

Małą aktywność społeczna

Konsumpcyjny tryb życia

 

Ponadto uczestnicy warsztatów wskazali czynniki, które ich zdaniem wzmacniają i ograniczają rozwój społeczno ? ekonomiczny miejscowości:

 

 

Co wzmacnia rozwój Wilczysk

Co ogranicza rozwój Wilczysk

Historia

Zabytki

Przyroda

Krajobrazy

Położenie geograficzne

Współczesne zmiany

Coraz lepsza infrastruktura

Bliskość Warszawy

Działania władz samorządowych

Dofinansowanie z UE

Lenistwo,

Brak czasu

Ciężka codzienna praca,

Brak dobrego pomysłu na działanie

Brak współpracy

Likwidacja szkoły

Brak wiary w sukces

Zamykanie się ludzi we własnych domach

Brak motywacji do działania

Brak agroturystyki

Lęk przed inwestycjami ? utrata pieniędzy

Brak wiedzy, informacji

Problem alkoholowy

 

 

 

 

 

 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ.

 

MISJA                                                              

Misją strategii rozwoju społeczno ? ekonomicznego Wilczysk jest doprowadzenie do poprawy jakości życia mieszkańców przy wykorzystaniu zasobów materialnych, niematerialnych i społecznych miejscowości.

 

WIZJA ROZWOJU

Rozwój wsi oparty jest o agroturystykę, istnieją gospodarstwa agroturystyczne oferujące zdrową żywność, kontakt z naturą. W Wilczyskach działa również stadnina koni, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży  dorosłych, a także hipoterapia. Wieś posiada dobrze rozwiniętą bazę turystyczną: schronisko, izbę regionalno-historyczną, oznaczone szlaki historyczne i przyrodnicze. Zarejestrowany tradycyjny produkt regionalny jest wizytówką miejscowości. Aktywnie działa też szkoła, która stanowi centrum edukacji i kultury wsi. W Wilczyskach odbywają się plenery malarskie, kultywowane są stare tradycje, odbywają się gry nawiązujące do nazwy miejscowości. Powstrzymana została migracja, ludność wsi pracuje na miejscu przy obsłudze ruchu turystycznego.

 

Cele strategiczne

 

I Rozwój turystyczno ? ekonomiczny Wilczysk ? utworzenie wioski tematycznej Wilcze Uroczysko.

II Powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych nastawionych na promocję zdrowego stylu życia.

 

Cele operacyjne i zadania:

 

I Rozwój turystyczno ? ekonomiczny Wilczysk ? utworzenie wioski tematycznej Wilcze Uroczysko.

1. Historia i ochrona dziedzictwa Wilczysk ? utworzenie w ramach oferty wioski szlaku historycznego:

- oznakowanie zabytków: ruiny zamku, pałac, kościół, nagrobki, brama, pomniki, obraz św. Barbary (pocz. XIX w), młyn, kapliczka;

- spisanie historii i legend związanych z Wilczyskami: pobyt króla Zygmunt III Wazy i królewicza Władysława, tradycje patriotyczne- powstania, bitwy, zdobycie zamku przez Szwedów, szlachta okoliczna, dziedzice, herby, nazwy lokalne: Wilczyska, Głodny Wilk-Goni Wilk ? Goniwilk, wilcze doły; podania i legendy ludowe związane z Wilczyskami: zaplatanie koniom grzyw, Jak gruba Kasia przechytrzyła czarta, wilkołak;

- wilki w sztuce, literaturze, muzyce ? prezentacja, gry tematyczne:

 • bajki o wilkach (Czerwony Kapturek, Trzy świnki, Waligóra i Wyrwidąb, Wilk i Zając, Akademia Pana Kleksa)
 • muzyka: zespół Wilki, ?Marsz wilków? TSA, piosenka ludowa o Wilczyskach,
 • film: Wilczyca

2. Wyeksponowanie walorów przyrodniczych wsi ? utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej:

 • wytyczenie ścieżki rowerowej,
 • utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej: ogródek z ziołami, warzywa Eko, lasy, mokradła, rzeka Wilga, żeremia bobrowe.

3. Utworzenie i udostępnienie turystom Izby Regionalnej:

 • prezentacja eksponatów ludowych
 • prezentacja literatury i malarstwa: H. Ginter, Z. Nałkowska, ?Pamiętniki Kanclerza Wielkiego Koronnego?, M. Turek

4. Rozwój inicjatyw kulturalnych:

 • organizowanie imprez kulturalnych związanych z tematyką wsi
 • obchodzenie rocznic historycznych, rekonstrukcje

5.  Promocja Wilczysk:

 • założenie i prowadzenie strony internetowej miejscowości
 • druk gadżetów reklamowych: folderów, widokówek i in.
 • wydanie książki o historii i legendach Wilczysk, prezentacja prac twórców związanych z miejscowością (literatura, malarstwo),
 • sporządzenie i kalendarza imprez promujących miejscowość,
 • reklama Wilczysk w Polsce: katalogi polskich firm turystycznych, strony internetowe,
 • opracowanie zestawu pamiątek z Wilczysk.

 

 

II Powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych nastawionych na promocję zdrowego stylu życia.

- stymulowanie rozwoju agroturystyki w Wilczyskach:

 • szkolenia dla chętnych gospodarzy,
 • wizyty studyjne,
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania

- tworzenie infrastruktury do rozwoju turystyki:

 • wyodrębnienie lokalizacji na pensjonat, znalezienie inwestora
 • otwarcie jadłodajni, np. w gospodarstwie agroturystycznym z kuchnią regionalną

- organizacja imprez turystycznych:

 • organizacja festiwalu zdrowej żywności
 • organizacja wczasów związanych z grzybobraniem, zbieraniem jagód, malin (?Na jagody?, ?Malinowy król?,
 • organizacja festynu ?Wilcze uroczysko?

 

 

Harmonogram działań na 2012 r. ? 2013 r.

 

 

 

Cele strategiczne

 

Cele operacyjne

 

Zadania

 

 

Wykonawca

Rozwój turystyczno ? ekonomiczny Wilczysk ? utworzenie wioski tematycznej Wilcze Uroczysko.

Historia i ochrona dziedzictwa Wilczysk ? utworzenie w ramach oferty wioski szlaku historycznego

 

oznakowanie zabytków: ruiny zamku, pałac, kościół, nagrobki, brama, pomniki, obraz św. Barbary (pocz. xix w), młyn, kapliczka;

Środki z LGD

spisanie historii i legend związanych z wilczyskami: pobyt króla Zygmunta IIIWazy i królewicza Władysława, tradycje patriotyczne- powstania, bitwy, zdobycie zamku przez Szwedów, szlachta okoliczna, dziedzice, herby, nazwy lokalne: Wilczyska, głodny wilk-goni wilk ? Goniwilk, wilcze doły; podania i legendy ludowe związane z wilczyskami: zaplatanie koniom grzyw, jak gruba Kasia przechytrzyła czarta, wilkołak

Członkowie stowarzyszenia

 

wilki w sztuce, literaturze, muzyce ? prezentacja, gry tematyczne:

- bajki o wilkach (Czerwony Kapturek, Trzy Świnki, Waligóra I Wyrwidąb, Wilk I Zając, Akademia Pana Kleksa)

 - muzyka: zespół Wilki, ?Marsz wilków? TSA, piosenka o wilczyskach,

- film: Wilczyca, filmy o wilkołakach

 

2013 -  gra terenowa podczas festynu

Wyeksponowanie walorów przyrodniczych wsi ? utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej:

 

 wytyczenie ścieżki rowerowej,

Stowarz.

utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej: ogródek z ziołami, warzywa eko, lasy, mokradła, rzeka wilga, żeremia bobrowe.

Mieszkanki wsi

Utworzenie i udostępnienie turystom Izby Regionalnej:

zbiór i prezentacja eksponatów ludowych

Mieszkańcy wsi

prezentacja literatury i malarstwa: H. Ginter, Z. Nałkowska, ?Pamiętniki Kanclerza Wielkiego Koronnego?, M. Turek

 

Rozwój inicjatyw kulturalnych

organizowanie imprez kulturalnych związanych z tematyką wsi

Stowarzyszenie, OSP

obchodzenie rocznic historycznych, rekonstrukcje

 

Promocja Wilczysk:

założenie i prowadzenie strony internetowej miejscowości

2012 w ramach projektu

Zarząd stowarzyszenia

druk gadżetów reklamowych: folderów, widokówek i in.

2012

stowarzyszenie

wydanie książki o historii i legendach Wilczysk, prezentacja prac twórców związanych z miejscowością (literatura, malarstwo),

2013

sporządzenie  kalendarza imprez promujących miejscowość,

stowarzyszenie

reklama Wilczysk w Polsce: katalogi polskich firm turystycznych, strony internetowe,

 

opracowanie zestawu pamiątek z Wilczysk.

Kowal, nauczyciele

Powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych nastawionych na promocję zdrowego stylu życia.

 

stymulowanie rozwoju agroturystyki w Wilczyskach,

szkolenia dla chętnych gospodarzy

Gmina

wizyty studyjne

 

pomoc w uzyskaniu dofinansowania

 

Tworzenie infrastruktury do rozwoju turystyki

wyodrębnienie lokalizacji na pensjonat, znalezienie inwestora

 

otwarcie jadłodajni z kuchnią regionalną

 

Organizacja imprez turystycznych

organizacja festiwalu zdrowej żywności

 

organizacja wczasów związanych z grzybobraniem, zbieraniem jagód, malin

Gospod.agro.

organizacja festynu ?Wilcze Uroczysko?

2013 sierpień

 

Harmonogram wdrażania.

 

 

Cele operacyjne

 

Zadania

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

Historia i ochrona dziedzictwa Wilczysk ? utworzenie w ramach oferty wioski szlaku historycznego

 

oznakowanie zabytków: ruiny zamku, pałac, kościół, nagrobki, brama, pomniki, obraz św. Barbary (pocz. XIX w), młyn, kapliczka;

 

 

 

+

 

 

 

 

 

spisanie historii i legend związanych z Wilczyskami: pobyt króla Zygmunt III Wazy i królewicza Władysława, tradycje patriotyczne- powstania, bitwy, zdobycie zamku przez Szwedów, szlachta okoliczna, dziedzice, herby, nazwy lokalne: Wilczyska, Głodny Wilk-Goni Wilk ? Goniwilk, wilcze doły; podania i legendy ludowe związane z Wilczyskami: zaplatanie koniom grzyw, jak gruba Kasia przechytrzyła czarta, wilkołak

 

 

+

+

 

 

 

 

wilki w sztuce, literaturze, muzyce ? prezentacja, gry tematyczne:

- bajki o wilkach (Czerwony Kapturek, Trzy świnki, Waligóra i Wyrwidąb, Wilk i Zając, Akademia Pana Kleksa)

 - muzyka: zespół Wilki, ?Marsz wilków? TSA, piosenka o Wilczyskach,

- film: Wilczyca

 

 

 

+

 

+

 

 

Wyeksponowanie walorów przyrodniczych wsi ? utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej:

 

 wytyczenie ścieżki rowerowej,

 

 

 

+

 

 

 

utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej: ogródek z ziołami, warzywa Eko, lasy, mokradła, rzeka Wilga, żeremia bobrowe.

 

 

 

 

+

 

 

Utworzenie i udostępnienie turystom Izby Regionalnej:

Zbiór i prezentacja eksponatów ludowych

 

+

 

 

 

 

 

Prezentacja literatury i malarstwa: H. Ginter, Z. Nałkowska, ?Pamiętniki Kanclerza Wielkiego Koronnego?, M. Turek

 

 

+

 

 

 

 

Rozwój inicjatyw kulturalnych

organizowanie imprez kulturalnych związanych z tematyką wsi

+

+

+

+

+

+

 

obchodzenie rocznic historycznych, rekonstrukcje

 

+

+

+

+

+

 

Promocja Wilczysk:

założenie i prowadzenie strony internetowej miejscowości

+

+

+

+

+

+

+

druk gadżetów reklamowych: folderów, widokówek i in.

+

+

 

 

 

 

 

wydanie książki o historii i legendach Wilczysk, prezentacja prac twórców związanych z miejscowością (literatura, malarstwo),

 

 

 

+

 

 

 

sporządzenie i kalendarza imprez promujących miejscowość,

 

+

 

 

 

 

 

reklama Wilczysk w Polsce: katalogi polskich firm turystycznych, strony internetowe,

 

+

+

 

+

 

 

opracowanie zestawu pamiątek z Wilczysk.

 

 

+

 

 

+

 

stymulowanie rozwoju agroturystyki w Wilczyskach,

szkolenia dla chętnych gospodarzy

 

+

 

 

 

 

 

wizyty studyjne

 

+

 

 

 

 

 

pomoc w uzyskaniu dofinansowania

 

+

 

 

 

 

 

Tworzenie infrastruktury do rozwoju turystyki

wyodrębnienie lokalizacji na pensjonat, znalezienie inwestora

 

 

 

+

 

 

 

otwarcie jadłodajni z kuchnią regionalną

 

 

 

+

 

 

 

Organizacja imprez turystycznych

organizacja festiwalu zdrowej żywności

 

 

 

 

+

 

 

organizacja wczasów związanych z grzybobraniem, zbieraniem jagód, malin

 

 

 

 

+

 

 

organizacja festynu ?Wilcze uroczysko?

 

+

+

+

 

 

 

 

PROMOCJA WILCZYSK ? BUDOWANIE WIZERUNKU.

 

Celem podejmowanych działań jest rozwój społeczno ? ekonomiczny społeczności lokalnej w oparciu o agroturystykę. Promocja oferty Wilczysk ma więc na celu poinformowanie i skłonienie do korzystania z niej potencjalnych turystów.

Wyróżniono następujące grupy klientów oraz przygotowano wstępną ofertę działań do nich skierowanych:

Dzieci i młodzież szkolna:

Gra terenowa, spotykanie bajkowych postaci (wilki, Czerwony Kapturek), wykonywanie zadań, pokonywanie trasy.

Przejażdżki konno

Park linowy

Sklepik z pamiątkami

Ścieżka edukacyjna historyczna i przyrodnicza

Zwiedzanie izby regionalnej

 

Rodziny:

Spacer po parku, spacer brzegiem rzeki ? zwiedzanie młyna

Ścieżka edukacyjna historyczna i przyrodnicza

Izba regionalna

Sklepik z pamiątkami

Obiad w gospodarstwie agroturystycznym (produkt regionalny)

Rodzinna gra terenowa

Ogród ziołowy ? warsztaty

Prezentacja i możliwość zakupu zdrowej żywności

Festyn rodzinny ?Wilcze uroczysko?

 

Seniorzy:

Ścieżka edukacyjna historyczna i przyrodnicza

Grzybobranie lub jagody lub maliny lub poziomki (zależnie od pory roku)

Zwiedzanie izby regionalnej

Przejazd bryczką lub saniami

Ogród ziołowy-warsztaty, zdrowa żywność

Wieczorki literackie

Warsztaty regionalne tematyczne (palmy, pisanki, wieńce, wypiek chleba itp.)

Festyn rodzinny ?Wilcze uroczysko?

Ponadto organizowane będą:

- warsztaty i kiermasze zdrowej żywności

- wczasy tematyczne: grzybobranie, ?Na jagody?, ?Malinowy król?, itp.

- zjazd miłośników wilków,

- wystawy o wilkach i ich ochronie

Planowane jest otwarcie jadłodajni z kuchnią regionalną.

 

W celu propagowania oferty Wilczysk i dotarcia z nią do potencjalnych zainteresowanych wykorzystane zostaną następujące narzędzia promocji:

Współpraca z mediami obejmująca:

 •      bezpośrednią i regularną współpracę z dziennikarzami,
 •      organizację kontaktów z mediami,
 •      udzielanie wywiadów

Działalność wydawnicza:

 •      wydanie folderu o Wilczyskach
 •      wydanie ulotki/plakatu
 •      druki okolicznościowe - zaproszenia
 •      wizytówki, gadżety promocyjne
 •      film promocyjny

Spotkania, eventy:

 •      wystawy tematyczne i okolicznościowe,
 •      warsztaty zdrowej żywności
 •      uczestnictwo lub organizacja spotkań,
 •      dni otwarte dla społeczności i prasy,
 •      konkursy i gry,
 •      festyny promocyjne.

Promocja elektroniczna:

 •      strona www
 •      portale turystyczne,
 •      portale promocyjne województwa
 •      portale społecznościowe
 •      blogi

 

MONITORING I EWALUACJA STRATEGII

 

Strategia jest dokumentem strategicznym należącym do Stowarzyszenia ?Nasze Wilczyska?, przez które będzie przeprowadzany proces monitorowania i ewaluacji strategii.

Realizacja zadań oparta zostanie na wdrażaniu działań i projektów zapisanych w Strategii oraz osiąganiu poniższych wskaźników.

 

Cele strategiczne

 

Cele operacyjne

 

 

Zadania

 

 

Wskaźniki realizacji

 

Rozwój turystyczno ? ekonomiczny Wilczysk ? utworzenie wioski tematycznej Wilcze Uroczysko.

Historia i ochrona dziedzictwa Wilczysk ? utworzenie w ramach oferty wioski szlaku historycznego

 

oznakowanie zabytków: ruiny zamku, pałac, kościół, nagrobki, brama, pomniki, obraz św. Barbary (pocz. XIX w), młyn, kapliczka;

Ilość oznakowanych zabytków

 

 

spisanie historii i legend związanych z Wilczyskami: pobyt króla Zygmunt III Wazy i królewicza Władysława, tradycje patriotyczne- powstania, bitwy, zdobycie zamku przez Szwedów, szlachta okoliczna, dziedzice, herby, nazwy lokalne: Wilczyska, Głodny Wilk-Goni Wilk ? Goniwilk, wilcze doły; podania i legendy ludowe związane z Wilczyskami: zaplatanie koniom grzyw, jak gruba Kasia przechytrzyła czarta, wilkołak

Wydanie informatora, książki

 

 

wilki w sztuce, literaturze, muzyce ? prezentacja, gry tematyczne:

- bajki o wilkach (Czerwony Kapturek, Trzy świnki, Waligóra i Wyrwidąb, Wilk i Zając, Akademia Pana Kleksa)

 - muzyka: zespół Wilki, ?Marsz wilków? TSA, piosenka o Wilczyskach,

- film: Wilczyca, filmy o wilkołakach

 

Ilość opracowanych gier tematycznych,

ilość osób korzystających z działań

ilość zorganizowanych przeglądów filmowych, koncertów muzycznych

 

Wyeksponowanie walorów przyrodniczych wsi ? utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej:

 

 wytyczenie ścieżki rowerowej,

Ścieżka rowerowa

 

 

 

utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej: ogródek z ziołami, warzywa Eko, lasy, mokradła, rzeka Wilga, żeremia bobrowe.

Ścieżka przyrodnicza

 

Utworzenie i udostępnienie turystom Izby Regionalnej:

Zbiór i prezentacja eksponatów ludowych

Ilość zebranych eksponatów

 

 

Prezentacja literatury i malarstwa: H. Ginter, Z. Nałkowska, ?Pamiętniki Kanclerza Wielkiego Koronnego?, M. Turek

Ilość zorganizowanych wystaw

Ilość wydanych folderów

 

Rozwój inicjatyw kulturalnych

organizowanie imprez kulturalnych związanych z tematyką wsi

Ilość zorganizowanych imprez

 

 

obchodzenie rocznic historycznych, rekonstrukcje

Ilość zorganizowanych rekonstrukcji, obchodów rocznic

 

Promocja Wilczysk:

założenie i prowadzenie strony internetowej miejscowości

Strona www

 

 

druk gadżetów reklamowych: folderów, widokówek i in.

Ilość gadżetów, folderów, widokówek

 

 

wydanie książki o historii i legendach Wilczysk, prezentacja prac twórców związanych z miejscowością (literatura, malarstwo),

Wydanie książki

 

 

sporządzenie i kalendarza imprez promujących miejscowość,

Kalendarz imprez

 

 

reklama Wilczysk w Polsce: katalogi polskich firm turystycznych, strony internetowe,

Ilość zamieszczonych reklam

 

 

opracowanie zestawu pamiątek z Wilczysk.

Ilość opracowanych pamiątek

Powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych nastawionych na promocję zdrowego stylu życia.

 

stymulowanie rozwoju agroturystyki w Wilczyskach,

szkolenia dla chętnych gospodarzy

Ilość szkoleń

Ilość godzin szkoleń

Ilość przeszkolonych osób

 

 

wizyty studyjne

Ilość zorganizowanych wizyt

Ilość osób biorących udział w wizytach

 

 

pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Ilość złożonych wniosków

Kwota uzyskanych dofinansowań

 

Tworzenie infrastruktury do rozwoju turystyki

wyodrębnienie lokalizacji na pensjonat, znalezienie inwestora

Zbudowanie pensjonatu

 

 

otwarcie jadłodajni z kuchnią regionalną

jadłodajnia

 

Organizacja imprez turystycznych

organizacja festiwalu zdrowej żywności

Ilość organizowanych festiwali

Ilość odwiedzających osób

 

 

organizacja wczasów związanych z grzybobraniem, zbieraniem jagód, malin

Ilość zorganizowanych wczasów

Ilość osób biorących udział we wczasach

 

 

organizacja festynu ?Wilcze uroczysko?

Ilość zorganizowanych festynów

 

Proces monitoringu i ewaluacji będzie dokonywany raz w roku, a wyniki przedstawiane członkom Stowarzyszenia. Aktualizacja strategii będzie odbywała się raz w roku na wspólnym zebraniu poprzez analizę dokumentu i zgłaszanie działań do realizacji.

                           [1] Opis i dane na podstawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska  na lata 2007-2013.

[2] Na podstawie Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?Nasze Wilczyska?

[3]j.w.

 

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec